Climate Story MA

Về Chúng Tôi

Khảo sát này được phát triển bởi Nhóm Công Tác Truyền Thông Về Khả Năng Chống Chịu Với Khí Hậu (Climate Resilience Comms Working Group), bao gồm những người được tài trợ nghiên cứu khả năng chống chịu với khí hậu từ Quỹ Barr, gặp nhau hàng tháng để lập ra và thực hiện công tác truyền thông chiến lược tập trung vào một chương trình nghị sự chung để tăng cường truyền thông về khả năng chống chịu với khí hậu khu vực.

Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ hệ sinh thái đa dạng gồm các tổ chức đang thực hiện các công việc chống chịu với khí hậu – các tổ chức cấp cơ sở, các nhà tổ chức địa phương, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ở nhiều cấp chính quyền – để cùng nhau thay đổi câu chuyện về sự cận kề của khủng hoảng khí hậu và những gì chúng ta có thể làm bây giờ để đảm bảo an toàn cho mọi người.

Vì vậy, là một phần của công việc này, chúng tôi đang thu thập những câu chuyện từ người dân về tác động của biến đổi khí hậu đối với họ và những gì họ cần để bảo vệ bản thân và những người khác.

Nhóm công tác gồm những ai?

Chúng tôi hình dung đây là một dự án chiến lược dài hạn và dự kiến rằng thành viên của nhóm này sẽ thay đổi theo thời gian. Các thành viên ban đầu của nhóm công tác bao gồm:

 

 • Al Vega, Liam Quinn, MassCOSH
 • Darya Mattes, Văn Phòng Chống Chịu và Bền Vững North Suffolk
 • Deanna Moran, Tổ Chức Luật Bảo Tồn
 • Emily Norton, Hiệp Hội Lưu Vực Sông Charles
 • Iliana Panama, GreenRoots
 • Julie Wormser, Hiệp Hội Lưu Vực Sông Mystic
 • Rebecca Herst, UMass Boston, Phòng Thí Nghiệm Giải Pháp Bền Vững
 • Stacey Kokoram, Courtney Mark Grey, Ủy Ban Y Tế Công Cộng Boston, Văn Phòng Chuẩn Bị Y Tế Công Cộng
 • Van Du, Hội Đồng Quy Hoạch Vùng Đô Thị
 • Quỹ Barr (Barr Foundation) cung cấp hỗ trợ tư vấn, đồng minh và tài trợ tài chính dưới hình thức tài trợ truyền thống và đảm bảo các nguồn lực Samara cho truyền thông chiến lược.
 • Tập Thể Samara (Samara Collective) triệu tập nhóm công tác, tạo điều kiện cho các buổi làm việc, xây dựng chiến dịch truyền thông chiến lược đa kênh dựa trên chương trình nghị sự của Nhóm và sản xuất các tài liệu và chiến thuật hỗ trợ cho chiến dịch này