Climate Story MA

man in black jacket riding bicycle on road during daytime

Tìm hiểu thêm

Về Chúng Tôi

Khí hậu của chúng ta đang biến đổi với tốc độ đáng báo động và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta biết rằng khủng hoảng khí hậu tác động đến một số cộng đồng nhiều hơn những cộng đồng khác và có thể biểu hiện theo những cách khác nhau. 

Quỹ Barr và những người ủng hộ khí hậu địa phương đang thu thập những câu chuyện về những khó khăn, hy vọng và giải pháp mọi người đang bảo vệ và chuẩn bị đối phó với biến đổi khí hậu như thế nào.